Obchodné podmienky

Obchodné podmienky elektronického obchodu Milan Gaňa Cleanex

 (ďalej aj „obchodné podmienky“)

 

Obsah obchodných podmienok:

1. Základné ustanovenia/pojmy

2. Kontaktné údaje

3. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

4. Osobitné ustanovenia

5. Zrušenie objednávky, odstúpenie od zmluvy, odmietnutie objednávky

6. Potvrdenie objednávky

7. Dodacia lehota

8. Spôsob dopravy

9. Spôsob platby

10. Prevzatie tovaru

11. Reklamácia tovaru/alternatívne riešenie sporu

12. Ochrana osobných údajov

13. Záverečné ustanovenia

 

Obchodné podmienky sú platné pre nákup v internetovom obchode prevádzkovanom prostredníctvom webovej stránky s označením www. gardenteam.eu (ďalej aj „internetový obchod“). Podmienky bližšie definujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa internetového obchodu,  t. j. predávajúceho, ktorým je Milan Gaňa Cleanex, IČO: 34757716, IČ DPH: SK1038811312 , so sídlom Hliník nad Váhom 500, 014 01 Bytča, fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri vedenom Okresným úradom v Žiline, číslo živnostenského registra 501-2288 (ďalej aj „predávajúci“) a kupujúceho, resp. spotrebiteľa (ďalej aj „kupujúci“ alebo „spotrebiteľ“).

Zmluvné vzťahy založené medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe tovaru na diaľku sa riadia týmito obchodnými podmienkami a ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

 

 1. Základné ustanovenia/pojmy:

Spotrebiteľská zmluva – kúpna zmluva uzatvorená podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane predávajúci.

Predávajúci -  je Milan Gaňa Cleanex, IČO: 34757716, IČ DPH: SK1038811312 , so sídlom Hliník nad Váhom 500, 014 01 Bytča, fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri vedenom Okresným úradom v Žiline, číslo živnostenského registra 501-2288.

Predávajúci objednaný tovar priamo dodáva kupujúcemu.

Kupujúci - je osoba, ktorá je spotrebiteľ,  ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Tovar – fyzický predmet kúpy ponúkaný na predaj prostredníctvom elektronického obchodu www. gardenteam.eu.

Služba – úkony spojené s predajom, dopravou a platením tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu kupujúcemu.

Písomné prílohy - dodací list, faktúra, poprípade doklad/štítok s informáciami o zásielke.

Celková kúpna cena - vypočítaná celková cena za objednaný tovar vrátane služieb.

 

 1. Kontaktné údaje – len v pracovné dni od 08:00 do 17:00

Mobilný telefón: +421 904 943 136

Email: rehakova@garden-team.sk

Bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a.s., IBAN: SK1375000000004022420450, SWIFT:CEKOSKBX

 

 1. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy:

Objednať tovar a uzatvoriť kúpnu zmluvu možno nasledovne: výber tovaru/produktu z katalógu/zoznamu produktov poskytovaných predávajúcim. Zoznam produktov na stránkach www. gardenteam.eu je katalógom bežne dodávaného tovaru. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých zobrazených položiek. Dostupnosť tovaru musí byť vždy po vyžiadaní kupujúceho a po následnom overení predávajúceho potvrdená. Pre stanovenie kúpnej ceny je určujúca cena tovaru zobrazovaná webovým rozhraním v dobe overenia objednávky.

Po určení objednávky je potrebné urobiť nasledujúce úkony: Kupujúci vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a odošle objednávku. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú alebo fakturačnú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar doručený a ďalšie údaje v zmysle požiadaviek predávajúceho. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v internetovom obchode www. gardenteam.eu. Kupujúci má možnosť a aj povinnosť pred odoslaním objednávky túto objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť. Aby objednávka v elektronickom obchode www. gardenteam.eu bola akceptovaná, musí obsahovať nasledovné náležitosti: identifikáciu predávajúceho, identifikáciu kupujúceho: meno, priezvisko, bydlisko/sídlo (ulica, súpisné číslo, poštové smerové číslo, mesto, štát) – osobitne pre účely fakturačné a doručovacie, e-mailovú adresu a telefónne číslo, kód a požadovaný počet kusov jednotlivých produktov, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (vyplní systém e-shopu na základe výberu tovaru kupujúceho), vybraný spôsob platby a vybraný spôsob dodania tovaru. Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho vykoná predávajúci jej overenie. Overením objednávky predávajúci buď potvrdí kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať, alebo kupujúceho informuje o nedostupnosti objednaného produktu. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú.

 

 1. Osobitné ustanovenia

Umiestnením ponuky predaja tovaru na internetových stránkach vyjadruje predávajúci svoju vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar za uvedených podmienok. Kúpna zmluva vzniká okamihom overenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcim. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s vyššie uvedenými obchodnými podmienkami a bez výhrady s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ale ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho či kupujúceho, možno zmluvu uzatvoriť aj v inom pre strany zrozumiteľnom jazyku. Uzavretá zmluva (objednávka kupujúceho + overenie/potvrdenie objednávky predávajúcim) je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, v závislosti na tarifikácii telekomunikačných služieb, ktoré objednávateľ používa a kupujúci si tieto náklady uhrádza sám.

Všetky ceny uvedené na webových stránkach www. gardenteam.eu sú s DPH. Ceny produktov si môže kupujúci overiť pri jednotlivých položkách tovaru. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková kúpna cena za tovar a služby za uvedených podmienok vrátane súvisiacich poplatkov a kupujúci bude vyzvaný  k ich schváleniu.

Kupujúci si môže pozrieť a/alebo vyskúšať tovar, o ktorý má záujem, v priestoroch predávajúceho na adrese Malobytčianska 1538/3, 014 01 Bytča, ale samotná objednávka tovaru musí byť vykonaná elektronicky.

 

 1. Zrušenie objednávky, odstúpenie od zmluvy, odmietnutie objednávky

Kupujúci môže bez udania dôvodu zrušiť/stornovať svoju objednávku až do jej overenia/potvrdenia predávajúcim. Kupujúci má podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku v znení neskorších predpisov alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, ak kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a/alebo zaplatiť kúpnu cenu aj so súvisiacimi poplatkami.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar nepoškodený v stave, v akom ho prevzal od predávajúceho.

 

 1. Potvrdenie objednávky

Predávajúci po doručení a overení objednávky zašle kupujúcemu potvrdenie o doručení objednávky e-mailom označeným ako „doručenie objednávky“. Objednávku je možné potvrdiť aj telefonicky. Pri telefonickom potvrdení objednávky si predávajúci a kupujúci potvrdia jej obsah, hlavne druh tovaru, počet kusov, písomné prílohy, ktoré tvoria prílohu tovaru, cenu za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

 

 1. Dodacia lehota

Ak je objednaný tovar v okamihu objednávky na sklade, bude expedovaný najneskôr do troch pracovných dní po prijatí a overení objednávky. Pokiaľ tovar na sklade nie je, bude kupujúci na uvedenú skutočnosť upozornený a bude mu oznámená iná lehota, v ktorej bude tovar expedovaný. Dodacia lehota závisí aj od kupujúcim zvoleného spôsobu prepravy. Objednaný tovar je možné prevziať si aj priamo zo skladu predávajúceho na adrese Malobytčianska 1538/3, 014 01 Bytča bez povinností platenia poplatkov za dopravu.

 

 1. Spôsob a cena dopravy

Dopravu objednávky na určenú adresu zaisťuje predávajúci iba na územie Slovenskej republiky. Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy. Konkrétny spôsob dodania si zvolí kupujúci sám, podľa predávajúcim vymedzených spôsobov dopravy. Predávajúci zabezpečuje dopravu osobne (len okresy Bytča, Žilina a Považská Bystrica), alebo prostredníctvom zmluvných prepravcov 123kurier.sk a Zásielkovňa. V prípade prepravy tovaru zabezpečovanej osobne predávajúcim je cena dopravy 4,99 EUR s DPH, resp. pri objednávke tovaru v cene nad 100,- EUR je doprava tovaru vykonávaná zdarma. V prípade, ak kupujúci časť tovaru svojvoľne vráti, alebo ho neprevezme alebo ak odstúpi od zmluvy a hodnota objednaného tovaru klesne pod 100,- EUR, predávajúci si vyhradzuje právo doúčtovať cenu dopravy vo výške 4.99 EUR s DPH. Cena za prepravu cez 123kurier.sk je 4,99 EUR s DPH a cena za prepravu cez Zásielkovňa je 2,99 EUR s DPH. V prípade prepravy tovaru cez 123kurier.sk alebo Zásielkovňa, ktorého hodnota presiahne 100,- EUR, je možné dohodnúť si osobitné podmienky ceny prepravy.

 

 1. Spôsob platby

Kupujúci má niekoľko možností, ako uhradiť kúpnu cenu za tovar a cenu prepravy. Kúpnu cenu a cenu prepravy je možné v plnej výške uhradiť bezhotovostne na účet predávajúceho, alebo v hotovosti pri prevzatí tovaru dopraveného priamo predávajúcim, alebo v hotovosti alebo platobnou kartou pri prevzatí tovaru doručovaného cez 123kurier.sk alebo Zásielkovňa, alebo elektronicky prostredníctvom platobného systému integrovaného do elektronického obchodu www. gardenteam.eu (po jeho sprevádzkovaní), resp. inými aktuálnymi spôsobmi podľa spôsobu prepravy a prevzatia tovaru a možností prepravcov. Predávajúci nevylučuje, že z hygienických a zdravotných dôvodov bude dopravcom 123kurier.sk preferovaná, resp. požadovaná výlučne platba platobnou kartou. V prípade platby na dobierku pri preprave cez 123kurier.sk alebo Zásielkovňa zaplatí kupujúci 1,- EUR s DPH. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad a návod k použitiu výrobku, ak to daný výrobok vyžaduje. Daňový doklad kupujúci prevezme spolu s tovarom.

 

 1. Prevzatie tovaru

Pri preberaní tovaru od dopravcu kupujúci skontroluje obsah a stav zásielky, či nie je zásielka poškodená. V prípade mechanického poškodenia obalu tovaru alebo tovaru samotného, je kupujúci povinný spísať za prítomnosti dopravcu záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť dopravcom potvrdiť. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar. Kupujúci má taktiež v tomto prípade právo od zmluvy odstúpiť. Podpísaním dodacieho listu prepravcovi kupujúci súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že tovar dorazil mechanicky nepoškodený. Spotrebiteľ by mal vo vlastnom záujme tieto kroky podniknúť/vykonať, vyhne sa tak neskorším problémom plynúcim zo zodpovednosti za vady, ktoré vznikli v dôsledku prepravy (mechanického poškodenia tovaru). Pokiaľ však kupujúci spotrebiteľ uvedený postup nedodrží, nie je nijako dotknuté jeho právo na uplatnenie reklamácie. Rovnaký postup platí aj pri prevzatí tovaru v zásielkovni alebo pri osobnom odbere.

Prevzatím tovaru kupujúcim alebo ním splnomocnenej osoby prechádza na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare. V prípade, ak kupujúci neprevezme tovar, ktorý je pre neho nachystaný na prevzatie, prechádza na neho nebezpečenstvo škody na tovare týmto dňom.

 

 1. Reklamácia tovaru/alternatívne riešenie sporu

V prípade, že kupujúci zistil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou výrobku samotného, má právo na reklamáciu tovaru. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku stanovenú Občianskym zákonníkom t. j. 24 mesiacov, pokiaľ zo zákona nevyplýva pri špecifickom druhu tovaru iná kratšia  lehota. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovaru alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zachádzaním, neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami, náhodnou skazou alebo náhodným zhoršením, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom či mechanickým poškodením. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené používaním a ani na prípade, keď vada vznikla používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru. predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak si kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru, alebo ak si svoje právo neuplatnil v súlade so zákonom.

Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak kupujúci uviedol nesprávnu adresu dodania tovaru, telefónne číslo, alebo aj sa v čase plánovaného dodania tovaru nezdržiaval na adrese, kam požadoval jeho dodanie.

 

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s objednávkou/kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Zhodou s kúpnou zmluvou sa hlavne rozumie, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim bez vád, ďalej preukazuje akosť a úžitkové vlastnosti požadované objednávkou/zmluvou kupujúcim, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takéhoto druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve a miere a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre používanie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

 

Postup reklamácie

Pokiaľ chce kupujúci reklamovať tovar kúpený v internetovom obchode www. gardenteam.eu, je povinný oznámiť predávajúcemu túto skutočnosť čo najskôr e-mailom alebo telefonicky. Do dvoch pracovných dní bude kupujúcemu zaslaný formulár „Reklamačný list“, ktorý mu reklamáciu zjednoduší. Vyplnený formulár obsahuje: meno kupujúceho, adresu, telefón, e-mail, číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis chyby produktu/tovaru, prípadne ako chyba produktu/tovaru vznikla, alebo ako sa chyba prejavuje. Zásielky, u ktorých nebude jasné, prečo boli predávajúcemu reklamované a zaslané, budú vrátené odosielateľovi na jeho náklady. Reklamovaný tovar kupujúci zasiela na adresu: Malobytčianska 1538/3, 014 01 Bytča. Tovar je vhodné zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. Tovar je možné odovzdať aj osobne v prevádzke priamo na adrese Malobytčianska 1538/3, 014 01 Bytča. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov na uplatnenie reklamácie v nutnej výške k bezpečnému doručeniu (kupujúci musí doložiť doklad k tejto preprave). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a predávajúci bude kupujúcemu účtovať prepravné náklady tovaru spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje.

 

Vybavenie reklamácie

O reklamácii sa spravidla rozhodne ihneď po prijatí reklamovaného tovaru, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Predávajúci vyrozumie spotrebiteľa o výsledku reklamácie telefonicky alebo e-mailom. Po uplynutí uvedenej lehoty, má spotrebiteľ rovnaké práva, ako keby sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci spotrebiteľovi vydá potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné zdôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo zamietnutím reklamácie. Spôsob vybavenia reklamácie závisí od toho, či sa bude jednať o odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú vadu a od v prípade voľby nárokov od rozhodnutia kupujúceho. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a uvedeného reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

 

Obdobným spôsobom ako reklamácie sa vybavujú aj sťažnosti a podnety spotrebiteľa.

 

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo požiadať predávajúceho o nápravu spôsobu vybavenia reklamácie alebo ak má pocit, že boli v procese reklamácie porušené jeho práva. Žiadosť spotrebiteľ zasiela e-mailom na info@gardenteam.eu Pokiaľ predávajúci odpovie zamietnutím alebo do 30 dní neodpovie vôbec, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektom alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z.  o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. Subjektami alternatívneho riešenia sporov sú podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z.z.  o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orgány a oprávnené právnické osoby, ktorých zoznam je uvedený na stránke ministerstva hospodárstva https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Návrh možno podať spôsobom, ktorý je bližšie špecifikovaný v § 12 zákona č. 391/2015 Z.z.  o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Sťažnosť môže spotrebiteľ podať taktiež on-line pomocou platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá sa nachádza na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK. Alternatívne riešenie sporov môže začať iba spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, povolania ani zamestnania. Alternatívne riešenie sporov nemožno začať v prípade, že hodnota sporu je menšia ako 20 EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporov  môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporov do maximálnej výšky 5 EUR s DPH. Alternatívne riešenie sporov sa týka iba zmlúv uzatvorených na diaľku.

 

 1. Ochrana osobných údajov

Uzavretím kúpnej zmluvy poskytuje kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov. Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to v databáze predávajúceho pri plnom rešpektovaní práv a povinností správcu podľa daného zákona v platnom znení. Spracované údaje sú plne chránené funkčným vnútorným systémom ochrany dát. Predávajúci zhromažďuje so súhlasom kupujúceho osobné údaje kupujúceho, a to titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, adresu na doručenie, telefónne číslo a e-mailovú adresu, až do doby odvolania tohto súhlasu kupujúcim. Podľa § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa prevádzkovateľ internetového obchodu www. gardenteam.eu súčasne zaväzuje, že na prianie kupujúceho, neodkladne vymaže jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu. Ak si kupujúci neželá, aby jeho osobné údaje boli uložené v databáze predávajúceho, môže si tovar objednať telefonicky, alebo v poznámke k objednávke pripísať žiadosť o ich vymazanie ihneď po vybavení objednávky.

Pokiaľ kupujúci prejaví svoj súhlas, môže mu predávajúci oznamovať e-mailom a telefonicky obchodné oznámenia s novinkami, ponukami, inzerciou a ponúkať účasť v anketách a prieskume trhu. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných oznámení môže kupujúci kedykoľvek odvolať, a to tak, že zašle e-mailovú správu na info@gardenteam.eu, alebo túto skutočnosť oznámi predávajúcemu telefonicky. Predávajúci nie je oprávnený poskytovať osobné údaje o kupujúcom tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia alebo zásielkovne, ktorým sú osobné údaje kupujúceho predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Prevádzkovateľ internetového obchodu www. gardenteam.eu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi kupujúceho v prípade napadnutia serverov elektronického obchodu neznámymi páchateľmi – hackermi. V tom prípade vyššie uvedené pravidlá bezpečnej manipulácie s dátami neplatia.

 

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzatvorením kúpnej zmluvy. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby potvrdil, že sa s obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal si ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 29.3.2021. Obchodné podmienky môžu byť kedykoľvek zmenené alebo úplne nahradené novými obchodnými podmienkami. Pre spotrebiteľa/kupujúceho sú záväzné obchodné podmienky v znení, ktoré platilo v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 

Menu

Nastavenia

Kliknite pre ďalšie produkty.
Nenašli sa žiadne produkty.